ទស្សនៈវិស័យ

ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៍មានទំនុកចិត្តមួយដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងការកែលម្អរជីវភាពរស់ នៅតាមរយៈការទទួលយកសេវាឥណទានពីគ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។

បេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់ពួកយើង គឺផ្តោតទៅលើការផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៍ធំទូលាយដល់សហគ្រិនខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលជាប្រជាកសិករ សិប្បករ និងពាណិជ្ជករ ប្រកបដោយសមត្ថភាព និងរន្តរភាព និងធានានូវអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ ជូនភាគទុនិក បុគ្គលិក និងសង្គមជាតិទាំងមូល ។