គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត រីករាយស្វាគមន៍បេក្ខជន និងបុគ្គលិកថ្មីដែលមានបំណងចង់បម្រើការងារនៅ ខេមា ដើម្បីចូលរួម ចំណែកធ្វើឱ្យទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម ខេមា ទទួលបានជោគជ័យ។

គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត តែងតែផ្តល់ឱកាសការងារសម្រាប់បេក្ខជនទូទៅ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងគ្មានបទពិសោធន៍ តាមរយៈការប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានក្រមសីលធម៌ល្អ លក្ខណៈសម្បត្តិល្អ ចំណេះដឹង ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីបំពេញកន្លែងការងារទំនេរ តាមមុខងារតួនាទី និងតម្រូវការរបស់គ្រឹះស្ថាន។ សូមអញ្ជើញទស្សនាទំព័រ ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក របស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗ។