បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ពី​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ខេមា បានធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព និងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីអតិថិជន ដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការអភិវឌ្ឍន៍នេះ និងដោយមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងភាគទុនិកទាំងអស់បានឯកភាពគ្នា ក្នុង​ការ​បង្កើនដើមទុន​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

ការ​បង្កើន​ដើម​ទុន​ពី​ឆ្នាំ ២០១០ ដល់​ឆ្នាំ ២០១២
ល.រកាលបរិច្ឆេទដើមទុន (គិតជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក)
0១ សីហា ២០១០២០០.០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក
0១ ធ្នូ ២០១០៣៥.០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក
0១ មេសា ២០១២៨៥០.០០០ ដុល្លារ​អាមេរិក