ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​នេះ​វា​គឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់​សម្រាប់​មនុស្ស​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​អាជីព​ដើម្បី​រត់​អាជីវកម្ម​ឬ​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​ឬ​មធ្យម​យោង​ទៅ​តាម​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​របស់​ខ្លួន​សមត្ថភាព​និង​បទពិសោធន៍​របស់​គ្រួសារ​។
ដោយ​សារ​តែ​បញ្ហា​នេះ​ក្រុម​ម្ចាស់​ភាគ​ហ៊ុន​មួយ​ដែល​បាន​សហការ​ជាមួយ​គ្នា​ដើម្បី​បង្កើត​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្មី​មួយ​ដែល​គេ​ហៅ​ថា CAMMA មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​សីលា​មាន​ដើមទុន​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ពី 200.000 ដុល្លារ​អាមេរិក​ហើយ​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 06 ខែ​មេសា​ឆ្នាំ 201​​0 និង​ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ដោយ​ជាតិ ធនាគារ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 29 ខែ​កក្កដា
ឆ្នាំ 201​​0 ។