បច្ចុប្បន្ន CAMMA មី​ធី​ត​មាន​បុគ្គលិក​សរុប​ចំនួន 45 ដោយ​មាន​បុគ្គលិក​ជា​ស្រី 12 នាក់​និង​បុគ្គលិក​របស់​បុរស 33 ។