គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ លីមីតធីត រីករាយ​ក្នុង​​ការ​ចែក​រំលែក​សមិទ្ធិ​ផល​ដែល​សម្រេច​បាន​ដល់​សាធារណជន​ ដើម្បីបាន​ដឹង​អំពីគ្រឹះស្ថាន។ ដូចនេះ គ្រឹះស្ថាន​បានរៀបចំលទ្ធ​ផល​សម្រេចបានប្រចាំ​ឆ្នាំសម្រាប់បង្ហាញ​ដូច​ខាងក្រោម​៖

លទ្ធផល​សម្រេច​បាន នា​ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
​​ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិក​សរុប៣៣
បុគ្គលិកប្រុស២៣
បុគ្គលិកស្រី១០
បរិមាណឥណទាន
បរិមាណឥណទាន​ឯកត្តជន៣,៥៣៥,០៤៦ ដុល្លារអាមេរិក
បរិមាណឥណទានម៉ូតូ២១.៤៣៥ ដុល្លារអាមេរិក
បរិមាណឥណទាន​បុគ្គលិក៨.៧៤៣ ដុល្លារអាមេរិក