គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ លីមីតធីត រីករាយ​ក្នុង​​ការ​ចែក​រំលែក​សមិទ្ធិ​ផល​ដែល​សម្រេច​បាន​ដល់​សាធារណជន​ ដើម្បីបាន​ដឹង​អំពីគ្រឹះស្ថាន។ ដូចនេះ គ្រឹះស្ថាន​បានរៀបចំលទ្ធ​ផល​សម្រេចបានប្រចាំ​ឆ្នាំសម្រាប់បង្ហាញ​ដូច​ខាងក្រោម​៖ អាន​បន្ថែម ...