សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទំព័រ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់ CAMMA មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​។