គ្រឿង​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក $ Total * ឆ្នាំ ២០១៣ ឆ្នាំ ២០១២ 2011 2010
ពន្ធ​លើ​ប៉ាតង់ 79,539 6,849 6,768 6,802 6,871
ពន្ធ​បង្កើត​ក្តា​រ​ព័ត៌មាន 341,761 53,210 45,300 63,902 64,553
ពន្ធ​លើ​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន 91,355 37,295 27,797 11,023 9,030
ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ 20,447 6,773 6,872 6,803
រំដោះ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​នៃ​ការ 11,425,361 2,518,612 2,153,167 1,701,500 1,324,185
ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 48,760,968 17,454,130 12,372,730 7,378,212 2,113,618
ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បៀវត្ស 15,426,978 3,058,754 2,955,197 2,054,789 1,987,150
កាត់​ទុក​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​សន្សំ 928,629 139,015 122,912 94,954 76,190
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ការ​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាលកំណត់ 6,705,518 1,902,955 1,384,115 982,002 937,619
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​ការ​ជួសជុល​ការ​ជួល​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ 3,941,451 596,913 541,910 522,692 495,043
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​សេវា​ក្នុង​ស្រុក 1,992,873 224,725 239,491 249,401 221,736
ពន្ធ​កាត់​ទុក​លើ​សេវា​ក្រៅ​ប្រទេស 10,587,717 1,705,655 1,465,522 1,451,728 1,595,075
សរុប​បង់ 100,302,597 27,704,885 21,321,781 14,523,808 8,831,070
ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​បង្គរ 100,302,597 72,597,712 51,275,930 36,752,122