ឯកតា​គិតជា​ខ្ទង់​ពាន់​ដុល្លារ​អាមេរិក៣១/១២/១៤
បានធ្វើ​សវនកម្ម
៣១/១២/១៣
បានធ្វើ​សវនកម្ម
៣១/១២/១២
បានធ្វើ​សវនកម្ម
៣១/១២/១១
បានធ្វើ​សវនកម្ម
ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ (២០១៤​)
ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សង្ខេប​រួម
ទ្រព្យ​សកម្ម ៥,០៥៩,៣៦៧ ៤.៣០៨.0៧0 ២.៧៣០.៦០៧ ៦៣៩.៤៣៨ ១៧,៤៤%
បំណុល ៣,៧៧៣,៥៨៣ ៣.២៥៤.៣៣២ ១.៨៣៥.៤១៧ ៣១២.១៩៦ ១៥,៩៦%
ទ្រព្យម្ចាស់ភាគទុនិក ១,២៨៥,៧៨៤ ១.0៥៣.៧៣៨ ៨៩៥.១៩០ ៣២៧.២៤២ ២២,០២%
មូលធនវិនិយោគ ១,០៥៣,០០០ ៨៥០,០០០ ៨៥០,០០០ ៣៥០,០០០ ២៣,៨៨​%
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរក្សា​ទុក ២៣២,៧៨៤ ២០៣.៧៣៨ ៤៥,១៩០ -២២,៧៥៨១៤,២៦​%
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ៩២៩,៩៧៧ ៦៦៦,០២៧ ៣៦០,៨៦៣ ៩៩,៩២៩ ៣៩,៦៣%
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ ២៩០,០៥៨ ១៩៨.១៨៥ ៧៨.៣៤៣ ៤,២១៥ ៤៦,៣៦%
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ ២៣២,០៤៦ ១៥៨.៥៤៨ ៦៧.៩៤៨ ៣.២០៣ ៤៦,៣៦%