របាយការលទ្ធផល

របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម​សម្រាប់​ឆ្នាំ​បញ្ចប់ឆ្នាំ​ ​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១៣

៤,០៩៣
ឆ្នាំ ២០១៤
ឆ្នាំ ២០១៣
ដុល្លារ​អាមេរិកពាន់រៀលដុល្លារ​អាមេរិកពាន់រៀល
​ចំណូល​ការ​ប្រាក់ ៨៧៣,៣៨២ ៣,៥៥៩,០៣២ ៦៤០.៨០១ ២.៥៦០.០០០
ចំណាយ​ការ​ប្រាក់-២៨១,៦៨៨ -១,១៤៧,៨៧៩ -១៩៨,២៥៤ -៧៩២,០២៥
​ចំណូល​ការ​ប្រាក់​សុទ្ធ ៥៩១,៦៩៤ ២,៤១១,១៥៣ ៤៤២.៥៤៧ ១.៧៦៧.៩៧៥
សំវិធានធន​ឥណទាន​អាក្រក់​ និង​សង្ស័យ ២០,៥០៦ ៨៣,៥៦២ -១០,៨៤៩ -៤៣,៣៤២
ប្រាក់​ចំណូល​ការ​ប្រាក់​សុទ្ធ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ផ្តល់
ឥណទាន​អាក្រក់​ និង​ស​ង្រ​ស័​យ
៥៧១,១៨៨ ២,៣២៧,៥៩១ ៤៣១.៦៩៨ ១.៧២៤.៦៣៣
ចំណូល​ប្រតិបត្តិការ​ផ្សេង​ៗ ៥៦,៥៩៥ ២៣០,៦២៥ ២៥.២២៦ ១០០.៧៧៨
ចំណាយបុគ្គលិក-១៧១,៨១៦ -៧០០,១៥០ -១១២,៣៩៩ -៤៤៩,០៣៤
រំលស់ទ្រព្យសកម្មរូបី និងអរូបី-២៣,៥៤១ -៩៥,៩៣០ -២១,៥១៨ -៨៥,៩៦៤
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល-១៤២,៣៦៨ -៥៨០,១៥០ -១២៤,៨២២ -៤៩៨,៦៦៤
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ ២៩០,០៥៨ ១,១៨១,៩៨៦ ១៩៨.១៨៥ ៧៩១.៧៤៩
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ-៥៨,០១២ -២៣៦,៣៩៩ -៣៩,៦៣៧ -១៥៨,៣៥០
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ ២៣២,០៤៦ ៩៤៥,៥៨៧ ១៥៨.៥៤៨ ៦៦៣.៣៩៩

តារាង​តុល្យការ

តារាង​តុល្យការ គិតត្រឹមថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​ធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១៣

៤,០៩៣
ឆ្នាំ ២០១៤
ឆ្នាំ ២០១៣
ដុល្លារ​អាមេរិកពាន់រៀលដុល្លារ​អាមេរិកពាន់រៀល
ទ្រព្យ​សកម្ម
សាច់ប្រាក់​ក្នុង​ដៃ៦៥.៨៧៤២៦៨.៤៣៧៥២.១២០២០៨.២១៩
សម​តុ​ល្យ​នៅ​ធនាគារ​ក​ណ្តា​ល៥២.៨៨៨២១៥.៥១៩៤២.៧១៨១៧០.៦៥៨
សម​តុ​ល្យ​នៅ​ធនាគារផ្សេងៗ៨៥.៥៤៨៣៤៨.៦០៨៥១៦.៥៧១២.០៦៣.៧០១
ឥណទានអតិថិជន៤.៧២៤.៩៦០១៩.២៥៤.២១២៣.៥៥៩.៨៤៦១៤.២២១.៥៨៥
ទ្រព្យ​សកម្ម​ផ្សេងៗ៨៤.២៤២៣៤៣.២៨៦៧៥.៨៩៦៣០៣.២០៥
ទ្រព្យសម្បត្តិ​ និង​បរិក្ខារ៤៤.១៧២១៨០.០០១៥៩.៧០៨២៣៨.៥៣៤
ទ្រ​ព្យ​សកម្ម​អរូបី១.៦៨៣៦.៨៥៨១.២១១៤.៨៣៨
ទ្រព្យសកម្ម​សរុប៥,០៥៩,៣៦៧២០.៦១៦.៩២១៤.៣០៨.0៧0១៧.២១០.៧៤០
បំណុល
ប្រាក់​កម្ចី៣.៦៥៦.៣៦៤១៤.៨៩៩.៦៨៣៣.១៨៧.០០០១២.៧៣២.០៦៥
បំណុលផ្សេងៗ៦៧.៦៤៤២៧៥.៦៥០៣៣.៦៨៧១៣៤.៥៨០
សំវិធានធន​ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ៤៩.៥៧៥២០២.០១៨៣៣.៦៤៥១៣៤.៤១២
បំណុល​សរុប៣,៧៧៣,៥៨៣១៥.៣៧៧.៣៥១៣.២៥៤.៣៣២១៣.០០១.០៥៧
មូលធន
ដើមទុន១,០៥៣,០០០៤.២៩០.៩៧៥៨៥០,០០០៣.៣៩៥.៧៥០
ប្រាក់​ចំណេញ​រក្សា​ទុក២៣២,៧៨៤៩៤៨.៥៩៥២០៣.៧៣៨៨១៣.៩៣៣
មូលធុន​សរុប១,២៨៥,៧៨៤៥.២៣៩.៥៧០១.0៥៣.៧៣៨៤.២០៩.៦៨៣
បំណុល​ និង​មូលធុនសរុប៥,០៥៩,៣៦៧២០.៦១៦.៩២១៤.៣០៨.0៧0១៧.២១០.៧៤០