របាយការណ៍​លទ្ធផល​រួម​សម្រាប់​ឆ្នាំ​បញ្ចប់ឆ្នាំ​ ​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១៣ អាន​បន្ថែម ...
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣នេះ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា កំណើន ៧.៦% បន្ទាប់ពីរងនូវផល ប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ អាន​បន្ថែម ...


ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​រីក​ចម្រើន​យ៉ាង​សំខាន់​ដែល​បាន​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន​ទាំង​ក្នុង​ស្រុក​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ អាន​បន្ថែម ...
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីធីត (ហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន”) សូមដាក់បង្ហាញរបាយ ការណ៍របស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធើ្វសវនកម្មរួច សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ អាន​បន្ថែម ...
យើងខ្ញុំបានធើ្វសវនកម្មទៅលើរបាយ ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីធីត (ហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន”) រួមមាន តារាងតុល្យការគិតត្រឹម ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ អាន​បន្ថែម ...