ខេមា ផ្ដល់​នូវ​ឱកាស​ការងារ​ដល់​សិស្ស​ដែល​កំពុង​សិក្សា​និង​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ដែល​មិន​មាន​ការងារ​ធ្វើ​និង​កំពុង​ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ​។ ពួក​គេ​អាច​ផ្ញើ​រ​ប្រវត្តិរូប​និង​បំពេញ​ទំរង់​បែបបទ​សំរាប់​កម្មសិក្សា​ទៅ​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​និង​ធនធានមនុស្ស​ប្រសិន​បើ​ស្ថាប័ន​នេះ​ត្រូវការ​។

មិនទាន់មានតម្រូវការ!