គ្រឹះស្ថាន ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យ ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដែលមានបំណងចង់ហាត់រៀន ការងារជាក់ស្តែងនៅគ្រឹះស្ថាន ដើម្បីបង្កើនខាងផ្នែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែង។

និស្សិត ត្រូវបញ្ជូនលិខិតស្នើសុំហាត់រៀនការងារទៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងធនធាន មនុស្សដោយ ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលិខិតស្នើសុំ និងលិខិតឧទេ្ទសនាមនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។

៤,០៩៣

មិនទាន់មានតម្រូវការ!

៤,០៩៣