អត្ថប្រយោជន៍​ ដែលគ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីធីត ​ផ្តល់ជូនបុគ្គលិកមានដូចខាង​ក្រោម ៖

 • ក្នុង​អំឡុង​រយៈ​ពេល​សាក​ល្បង​ការងារៈ
  - ប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ (តាមមុខដំណែង)
  - ឯកសណ្ឋានការងារចំនួន 0២កំប្លេរ
  - បុព្វលាភ (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ)
  - ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារ
 • ក្រោយ​ពី​ឆ្លងផុតការ​សាកល្បង​ការងារ បុគ្គលិកនឹង​បាន​ទទួល​ការ​ឧបត្ថម្ភ​បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ​ទៀត តាម​គោលការណ៍​កំណត់​ខាងក្រោមៈ
  - វិភាជន៍គ្រួសារ (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូនអតិបរមាចំនួន ០៤នាក់)
  - ប្រាក់ឧបត្ថម្ភលំហែមាតុភាព
  - ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដំណាច់ឆ្នាំ
  - អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

៤,០៩៣