គ្រឹះស្ថាន ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាកម្មឥណទានដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែល កំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាលនៃប្រទេសកម្ពុជា ។ បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថាន ខេមា ត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិក (ប្រុស ឫស្រី) សម្រាប់បម្រើការងារដូចខាងក្រោម៖