ឥណទាន គឺជាប្រភេទសេវាហិរញ្ញវត្ថុមួយ ដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានមួយឲ្យទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវប្រាក់កម្ចី ដែលមានរយៈពេលមួយកំណត់ជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬក្រុមធានាគ្នា ហើយអតិថិជនត្រូវសងមកគ្រឹះស្ថានវិញនូវប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ទៅតាមកិច្ចសន្យា ដែលបានបានព្រមព្រៀង ដោយយោងតាមគោលការណ៍ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថាន និងបទបញ្ញតិ្តផ្សេងៗរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។