ខេមា គឺ​ជា​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏មានទំនុកចិត្តដែលផ្តល់ទុនមិនចេះរីងស្ងួតជូនអតិថិជន។ តាមរយៈសេវាកម្មកម្ចី របស់ខេមា អតិថិជនអាចយកទៅបង្កើតមុខរបរថ្មី ឫពង្រីកមុខរបរចាស់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអតិថិជនអាចយកទៅ ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា ជួសជុលកែលម្អគេហដ្ឋាន ឫទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗតាមតម្រូវការ។